SPIL IN SPECIAAL ONDERWIJS


Onder de koepel van SO Fryslân, zetten 7 scholen in Fryslân zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op 3 kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit.

Kennis
Natuurlijk: die speciale kennis is aanwezig op onze 7 scholen. Maar ook als koepel beschikt SO Fryslân over alle benodigde kennis op gebied van speciaal onderwijs. Kennis van de handicaps. Van de mogelijkheden van leerlingen. Van hun resultaten. Van de beleidsmatige, organisatorische en financiële afwegingen bij tal van organisaties. Dankzij deze kennis is SO Fryslân de gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokkenen bij het speciaal onderwijs: de reguliere scholen, de overheden, het bedrijfsleven en de ouders.

Visie
SO Fryslân koppelt haar kennis aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor heeft SO Fryslân een visie die 2 kanten op werkt. Aan de ene kant geven we stimulerende input aan onze 7 scholen. En aan de andere kant leveren wij een structurele bijdrage aan alle discussies met overheden, onderwijsveld en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld over de inrichting van het (speciaal) onderwijs. Maar ook over de integratie van haar leerlingen in reguliere werkomgevingen.

Autoriteit
Door kennis en visie op een authentieke wijze uit te dragen wordt er naar SO Fryslân geluisterd. Scholen, overheden en bedrijfsleven laten zich adviseren door SO Fryslân bij zaken die het speciaal onderwijs raken. En zo is SO Fryslân ook voor diverse media de toegankelijke partij wanneer om een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd bij nieuws en achtergronden.

Kracht
Het eigen geluid van SO Fryslân is zowel sympathiek als zakelijk. Zowel betrokken als beslist. Zowel met kennis van zaken als met gevoel voor de leerlingen waarom het allemaal draait. Opdat deze leerlingen hun eigen kracht ontwikkelen en straks een zo groot mogelijke kans krijgen om daar te komen waar ze het liefste willen zijn. Dat is ons echte doel. Daarom zijn we Spil In Speciaal Onderwijs.

Organisatie
Voor het vormen van een goed beeld van onze organisatie en het raadplegen van het organogram klikt u hier

Strategisch beleidsplan 2015-2019
In dit document wordt het strategisch beleid van SO Fryslân beschreven. In dit strategisch beleid worden de hoofdlijnen van ons beleid beschreven voor de komende vier jaar. 

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag is voor SO Fryslân een belangrijk middel om zich horizontaal te verantwoorden. De stichting legt op deze manier zowel intern als extern verantwoording af over de ontwikkelingen op alle beleidsterreinen.


ONZE 7 SCHOLEN

De scholen, aangesloten bij SO Fryslân vallen onder het speciaal onderwijs. De overheid heeft de scholen voor speciaal onderwijs ondergebracht in vier clusters. Onze scholen behoren tot cluster 3. De clusters zijn als volgt ingedeeld.

Cluster 1:        Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.

Cluster 2:        Onderwijs voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden.

Cluster 3:        Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie.

Cluster 4:        Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Gespecialiseerde buitenschoolse opvang wordt op de scholen van SO Fryslân verzorgd door Wille! Voor meer informatie: www.specialekinderopvang.nl

Dit zijn de scholen voor speciaal onderwijs die onderdeel uitmaken van SO Fryslân:

Piet Bakkerschool Sneek (SO en VSO)
De Wingerd Damwoude (SO en VSO)
Talryk Drachten (VSO)
De Rank en De Lanen Drachten (SO)
It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)
School Lyndensteyn Beetsterzwaag (SO en VSO)

Hoe kan ik me aanmelden als invaller?

Per 1 augustus 2009 beheert SLIM Personeelsbemiddeling de invallerspool van SO Fryslân. Wanneer jij bij onze stichting als invaller voor ziektevervanging of kortdurende dienstverbanden werkzaam wilt zijn, kun je je inschrijven bij SLIM Personeelsbemiddeling. Als bemiddelaar in het onderwijs zorgt SLIM ervoor dat er voor de scholen van o.a. SO Fryslân invalleerkrachten/-onderwijsassistenten worden gezocht wanneer de vaste leerkracht/onderwijsassistent niet aanwezig kan zijn. Je kunt bij SLIM je voorkeuren, beschikbare dagen enz. doorgeven.

Kijk voor meer informatie en voor je inschrijving op www.slim-online.nl Mocht je vragen hebben dan kun je ook altijd bellen met 050 – 210 35 36 of mailen naar info@slim-online.nl

STEUNPUNT SO FRYSLÂN

De komst van de Wet passend onderwijs betekent nog een grote verandering. De Ambulante Begeleiding op de reguliere school in de buurt gaat de komende jaren verdwijnen. Omdat zowel het REC Fryslân als de Groep Ambulante Begeleiders een grote vraagbaak, steun en toeverlaat waren voor ouders en leerkrachten, hebben we deze functies ondergebracht in Steunpunt SO-Fryslân, kortweg ‘Steunpunt’.

Heeft u vragen? De medewerkers van het Steunpunt zijn school-nabij en laagdrempelig benaderbaar. Het Steunpunt bestaat uit professionals die bij al hun activiteiten bijdrage willen leveren aan beter onderwijs voor alle kinderen en met name leerlingen met een (eventuele) beperking. Deze zeer gemotiveerde medewerkers werken onafhankelijk en ondersteunen in de driehoek kind/jongere, ouders en school/instelling.

Het loket is telefonisch en per e-mail elke werkdag van 8.30 – 16.30 uur te bereiken.

Steunpunt SO Fryslân
Morra 2-30, 9204 KH  Drachten
0512-381254
info@steunpunt-sofryslan.nl
http://www.steunpunt-sofryslan.nl

PASSEND ONDERWIJS

De Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs krijgen dan zorgplicht. Uitgangspunt van deze wet is dat elke leerling recht heeft op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Dichtbij hun thuis. Kortom voor ieder kind de beste kansen. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de regionale samenwerkingsverbanden binnen Friesland.

Met de ingang van deze wet komt het REC (Regionaal Expertisecentrum) Fryslân te vervallen. Ook de aanmelding van nieuwe leerlingen zal anders verlopen.

Voor een uitgebreide uitleg over de aanmeldingsprocedure klik op onderstaande link

AANMELDEN


ACTUEEL

Als ‘Spil In Speciaal Onderwijs’ mag u van ons verwachten dat wij de vinger aan de pols houden. Op deze pagina  vindt u actuele informatie in de vorm van filmpjes, berichten, foto’s en verwijzingen.

CONTACT

Gebruik onderstaande contactgegevens of het contactformulier om in contact te komen met SO Fryslân.

SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH  Drachten
tel. 0512-584594
e-mail: info@so-fryslan.nl
website: www.so-fryslan.nl